Všeobecné podmínky užití

Platné od 1.1.2019

1. Všeobecné informace – definice a podmínky

Podmínkami se rozumí tyto Všeobecné podmínky užití v platném znění.

Provozovatelem se rozumí Ing. Daniel Šimko, IČ: 87377535

Webovou službou se rozumí webová aplikace na adrese www.sportave.com.

Návštěvníkem se rozumí každá fyzická či právnická osoba, která využívá Webovou službu.

2. Úvodní ustanovení

Webové služba se řídí těmito Podmínkami a každý Návštěvík je povinen je dodržovat. Pokračováním v registraci Návštěvník prohlašuje, že se s Podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nepokračujte prosím v registraci.

Provozovatel může znění Podmínek jednostranně měnit či doplňovat, když práva a povinnosti Provozovatele a Návštěvníka se řídí tím zněním Podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

3. Základní podmínky užití webového služby Návštěvníkem

Návštěvník vůči Provozovateli prohlašuje:
  • že je plně způsobilý k právním jednáním (zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem),
  • že veškeré údaje, které poskytuje Provozovateli, jsou úplné, přesné a pravdivé,
  • že se před zahájením užívání webové služby seznámil s těmito Podmínkami, že jim porozuměl a že s nimi užíváním webové služby vyjadřuje svůj souhlas.

Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na webové službě. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Návštěvníkem. Provozovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na webové službě nebo porušení osobnostních nebo autorských práv.

Při registraci na webovém službě je Návštěvník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Návštěvníkem v uživatelském Účtu jsou Provozovatelem považovány za správné a aktuální.

Návštěvník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Návštěvník nesmí na webovou službu umísťovat obsah, jenž porušuje právní předpisy platné a účinné na území České republiky nebo dobré mravy.

V případě jakéhokoliv porušení povinností dle těchto Podmínek si Provozovatel vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit z webové služby všechny Návštěvníkovi materiály a zamezit užívání webové služby.

4. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Návštěvníků je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Za osobní údaje Provozovatel považuje jakékoliv údaje, podle kterých lze identifikovat konkrétního člověka.

Návštěvník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:
  • jméno
  • rok narození
  • adresa elektronické pošty
  • případně další údaje zadávané do webové služby

Návštěvník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Návštěvník prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě jejich písemné žádosti odstranit z databáze. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Návštěvník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Návštěvník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s činností Provozovatele na svou elektronickou adresu. Souhlas může Návštěvník kdykoli odvolat.

5. Cookies

Webová služba používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním Webové služby s tím souhlasíte.

6. Závěrečná ustanovení

Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové služby nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Návštěvník nesmí při využívání webové služby používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Provozovatel nezaručuje nepřerušený provoz webové služby, ani nezávadnost a bezpečnost. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Návštěvníkovi při využívání webové služby.

Poruší-li Návštěvník při užívání webové služby práva třetích osob, nenese za to Provozovatel odpovědnost.

Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje a je v souladu se zákonem. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Provozovatel nenese odpovědnost za porušení zákona, kterého se Návštěvník dopustí prostřednictvím webové služby.